кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Спеціальності
Студентство і наука
Інформація для студентів
Дисципліни
Методичне забезпечення
Професійне стажування
Науково-дослідна робота
Резюме випускників
Фотогалерея

Дисципліни

          

Барна справа

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Метою дисципліни є набуття теоретичних і практичних знань щодо організації роботи бару та нових тенденцій в обслуговуванні споживачів, застосування набутого досвіду в організації роботи закладів ресторанного господарства та при підборі обладнання й інвентарю, впровадженні нових методів приготування напоїв і методів обслуговування споживачів.

Предметом вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка фахівців з питань основ організації обслуговування в спеціалізованих закладах ресторанного господарства, раціональна організація праці в барах, складання асортименту продукції для різних типів барів, надання додаткових послуг.

Змістові модулі: Особливості організації і функціонування барів. Матеріально-технічне забезпечення бару. Організація роботи бармена. Організація обслуговування споживачів. Асортимент та характеристика алкогольних і безалкогольних напоїв імпортного та вітчизняного виробництва. Загальні відомості про приготування й подавання напоїв. Приготування основних видів напоїв.

Інноваційні технології в курортній справі

Викладається для студентів зі спеціальності 8.14010102 «Курортна справа» напряму 8.140101 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»

Метою вивчення дисципліни є формування знань про сучасні інноваційні технології в курортній справі, їх аналіз, прогнозування, інвестування та впровадження.

Завданням дисципліни є:

 • ознайомлення з інноваційними технологіями у сфері курортних послуг, із спектром новітніх технологій, що використовуються в курортній справі; з основами практичної професійної діяльності в курортній справі; видами інноваційної діяльності в курортній сфері;
 • розвиток уявлень про використання інформаційних систем для впровадження інноваційних технологій у санаторно-курортних комплексах;
 • формування у магістра чіткого розуміння взаємозв’язку інноваційних технологій у сфері курортних послуг із технічними засобами, необхідними для їх впровадження.

Інноваційні технології у готельному господарстві

Викладається для студентів спеціальності 8.14010101 "Готельна і ресторанна справа"

Предметом вивчення курсу є сфера готельного бізнесу та теоретичні і методологічні основи сертифікації, їх роль в управлінні якістю продукції та послуг, система сертифікації УкрСЕПРО та її зв’язок з міжнародними системами сертифікації, передовий досвід промислово розвинутих країн з питань забезпечення високої якості харчової продукції та послуг галузі, основні напрямки діяльності підприємств харчування в галузі управління якістю послуг.

Метою вивчення дисципліни є одержання знань з сертифікації продукції та послуг в сфері готельного господарства, порядку проведення сертифікації та ліцензування підприємницької діяльності, ознайомлення з законодавством України стосовно питань якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини, захисту прав споживачів та ін.

Інфраструктура готельного і ресторанного бізнесу

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа».

Мета курсу – головною метою викладання курсу є формування студентів комплексу спеціальних знань про інфраструктуру готельного і ресторанного бізнесу, вимоги до інфраструктури готелів з урахуванням їх призначення, категорій та класифікації закладів ресторанного господарства. Основні вимоги до організації надання послуг у готельному та ресторанному бізнесі.

Предметом курсу  є сукупність засобів та іншого забезпечення діяльності готельно–ресторанного господарства.    

Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі

Викладається для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», ППС «Організація ресторанного бізнесу»

Мета: формування в майбутніх фахівців компетентності щодо об'єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, а та­кож набуття ними навиків і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємс­тва, розроблення та практичного застосування стратегій підтри­мування та нарощування його конкурентних переваг.

Предмет: вивчення конкретних форм економічної конкурен­ції, закономірностей формування конкурентних переваг і конку­рентоспроможності підприємств.

Змістовні модулі: Теоретичні основи та методологічна база конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність як категорія та властивість підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки. Конкурентне середовище підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Конкурентні стратегії. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінювання. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. Управління якістю як фундамент забезпечення  конкурентоспроможності  сучасного підприємства.

Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Мета: формування в майбутніх фахівців компетентності щодо об'єктивних закономірностей, механізму та особливостей сучасної конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, а та­кож набуття ними навиків і вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу та оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, розроблення та практичного застосування стратегій підтри­мування та нарощування його конкурентних переваг.

Предмет: вивчення конкретних форм економічної конкурен­ції, закономірностей формування конкурентних переваг і конку­рентоспроможності підприємств.

Змістовні модулі: Теоретичні основи та методологічна база конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність як категорія та властивість підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки. Конкурентне середовище підприємства. Конкурентні переваги підприємства. Конкурентні стратегії. Конкурентоспроможність товару та методи її оцінювання. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності. Управління якістю як фундамент забезпечення  конкурентоспроможності  сучасного підприємства.

Курортне обслуговування

Викладається для студентів спеціальності 8.14010102 «Курортна справа»

Метою вивчення дисципліни «Курортне обслуговування» є оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації надання послуг у курортних закладах України.

Предмет дисципліни: закономірності відновлення функціонального стану окремих систем організму та в цілому останнього при науково-обгрунтованому використанні природних чинників курортів та лікувального (дієтичного) харчування.

Завдання дисципліни – вивчення основ курортної справи, використання курортних ресурсів України, механізм дії природних чинників на системи та органи людини, роль харчування в реабілітації стану здоров’я відпочиваючих.

Методологія і організація наукових досліджень

Викладається для студентів спеціальності 8.14010102 «Курортна справа»

Об'єктом вивчення дисципліни є методологія і організація наукових досліджень.

Предметом вивчення є типологія методів наукового дослідження, їх класифікація, наукові факти та їх роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обгрунтування; математика та їх роль в наукових дослідженнях, стратегія і тактика наукових досліджень, моделювання як спосіб представлення систем харчових технологій, організація наукових досліджень, правові основи у сфері науки і науково-технічної діяльності.

Метою вивчення дисципліни є одержання майбутніми магістрами знань методології і організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи.

Завдання дисципліни – надати теоретичних знань і практичних вмінь студентам з організації та проведення науково-дослідних робіт та застосування математичного планування експерименту для пошуку оптимальних умов проведення процесу, який досліджується.

Організація в галузі

Викладається для студентів напряму підготовки 6.051701, 6.051701і «Харчові технології та інженерія»

Мета: формування у студентів системного мислення та комплексу знань у сфері організації виробництва кулінарної продукції, раціональної організації праці щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового господарювання, організації обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів, класів, потужності.

Предмет: загальні закономірності та сучасні методи організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства. Загальні закономірності, принципи здійснення процесів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах і поза їх межами, особливості цих процесів на сучасному етапі розвитку економіки.

Змістовні модулі: Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства. Організація постачання закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, тарного та транспортного господарства. Організація виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика видів, методів і форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу обслуговування в загальнодоступних закладах ресторанного господарства. Організація обслуговування прийомів і банкетів. Організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку споживачів, на пасажирському транспорті. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства за місцем роботи. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів за місцем навчання.

Організація виробництва та обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Викладається для студентів напряму підготовки 6.051701і «Харчові технології та інженерія»

Мета: формування у студентів системного мислення та комплексу знань у сфері організації виробництва кулінарної продукції, раціональної організації праці щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового господарювання, організації обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів, класів, потужності.

Предмет: загальні закономірності та сучасні методи організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства. Загальні закономірності, принципи здійснення процесів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах і поза їх межами, особливості цих процесів на сучасному етапі розвитку економіки.

Змістовні модулі: Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства. Організація постачання закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, тарного та транспортного господарства. Організація виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика видів, методів і форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу обслуговування в загальнодоступних закладах ресторанного господарства. Організація обслуговування прийомів і банкетів. Організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку споживачів, на пасажирському транспорті. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства за місцем роботи. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів за місцем навчання.

Організація виставкової діяльності

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Мета: вивчення теоретичних основ організації виставкової діяльності, основних процедур щодо організації виставок і порядку участі в них, механізму організації проведення виставок.

Завдання: теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з питань:

 • виставки в системі маркетингових комунікацій: переваги і недоліки;
 • функції виставок у системі маркетингових комунікацій;
 • основні поняття виставкової діяльності;
 • системний підхід до виставкової діяльності;
 • кадрове забезпечення виставкової діяльності;
 • основи державної політики у сфері виставкової діяльності;
 • планування виставкової діяльності підприємства;
 • підготовка до участі у виставці;
 • інструменти залучення відвідувачів і привертання уваги;
 • стендовий персонал і виставкова комунікація;
 • організація супутніх заходів (конференцій, презентацій тощо);
 • технічне забезпечення заходів.

Організація готельного господарства

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Об’єктом вивчення  дисципліни є організація функціонування підприємства готельного господарства на ринку, як невід’ємної частини сфери туризму України.

Предметом вивчення дисципліни є розвиток готельного господарства; типізація підприємств; класифікація; організація приміщень у підприємствах готельного господарства; інтер’єр; технологія прибиральних робіт; основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах розміщення; організація і технологія обслуговування в готельному господарстві; організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих господарств при засобах розміщення; організація праці в готельному господарстві.

Головна мета курсу «Організація готельного господарства» полягає  у засвоєні студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, а також сприйнятті ними готельного господарства,  як невід’ємної частини сфери туризму України, що набуває все більшого значення в економічному житті країни. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе студентам оволодіти навичками організації підприємств готельного господарства та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних послуг.

Завданням курсу «Організація готельного господарства» є теоретична і практична підготовка студентів з питань:

 • особливості організації готельного господарства в Україні та за кордоном;
 • основні фактори, що впливають на розподіл підприємств готельного господарства за типами та категоріями;
 • організація приміщень на підприємствах готельного господарства;
 • організація процесу обслуговування на підприємствах готельного господарства;
 • основи організації підприємств ресторанного господарства при засобах розміщення;
 • організація обслуговування клієнтів на підприємствах готельного господарства різних типів та категорій;
 • організація допоміжних служб, цехів і обслуговуючих господарств;
 • організація праці в готельному господарстві;
 • організація виробничого процесу в підрозділах підприємства готельного господарства та його контроль.

Організація лікувально-профілактичного і дієтичного харчування

Викладається для студентів очної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.14010102 „Курортна справа”

Метою вивчення курсу «Організація лікувально-профілактичного і дієтичного харчування» є опанування студентами теоретичних основ і практичних навичок з моделювання продуктів лікувально-профілактичного  харчування, в яких використовуються ті, чи інші біологічно-активні добавки, а також питна мінеральна вода природного походження.

Завданням дисципліни є:

 • навчити студента розробляти раціони харчування лікувально-профілактичного і дієтичного призначення, що має актуальне значення для раціонального харчуванняпрацівників і пацієнтів для попередження розвитку і лікування професійних захворювань;
 • ознайомити студентів з науково обгрунтованими вимогами до складання раціонів харчування для пацієнтів, які знаходяться на санаторно-курортному лікуванні;
 • довести майбутнім спеціалістам галузі важливість дотримання індивідуального протоколу раціону харчування пацієнтами для процесу ефективного лікування, які знаходяться у  санаторно-курортних закладах України;
 • одержати професійні практичні знання раціонів 15 дієт харчування за Певзнером лікувально-профілактичного призначення, що має актуальне значення для одужання хворих людей з хронічними  захворюваннями різного походження.

Організація ресторанного господарства

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Мета: формування у студентів системного мислення та комплексу знань у сфері організації виробництва кулінарної продукції, раціональної організації праці щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового господарювання, організації обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів, класів, потужності.

Предмет: загальні закономірності та сучасні методи організації виробничих процесів у закладах ресторанного господарства. Загальні закономірності, принципи здійснення процесів обслуговування різних контингентів споживачів у закладах і поза їх межами, особливості цих процесів на сучасному етапі розвитку економіки.

Змістовні модулі: Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. Раціональна організація праці в закладах ресторанного господарства. Організація постачання закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, тарного та транспортного господарства. Організація виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. Основи технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика видів, методів і форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу обслуговування в загальнодоступних закладах ресторанного господарства. Організація обслуговування прийомів і банкетів. Організація обслуговування споживачів під час проведення спеціальних заходів, у місцях відпочинку споживачів, на пасажирському транспорті. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства за місцем роботи. Організація і моделювання процесу обслуговування споживачів за місцем навчання.

Організація, планування і управління виробництвом на підприємствах

Викладається для студентів напряму підготовки 6.051701, 6.051701і «Харчові технології та інженерія»

Мета курсу – надати високу професійну підготовку, навчити основам організаційно господарської діяльності в умовах нових економічних відносин.

Предметом курсу  є підприємства що надають послуги у сфері готельно-ресторанного бізнесу: їх організація й  планування  та управління виробничими процесами які здійснюються у них.

Змістові модулі. Загальні положення наукової організації та планування виробництва. Особливості організації і планування та управління виробництва на підприємствах харчової промисловості.

Основи наукових досліджень та технічної творчості

Викладається для студентів напряму підготовки 6.051701, 6.051701і «Харчові технології та інженерія» програми професійного спрямування 6.0517.01 „Технологія харчування”

Об’єктом вивчення  дисципліни є наукова діяльність як вид суспільної праці.

Предметом вивчення дисципліни є вид наукової діяльності, загально наукові та конкретно наукові методи дослідження, у тому числі принципи організації наукових досліджень, методи планування експерименту, обробки та оформлення результатів дослідження.

Завдання дисципліни – надати теоретичних знань і практичних вмінь студентам з організації та проведення науково-дослідних робіт та застосування математичного планування експерименту для пошуку оптимальних умов проведенням процесу, який досліджується.

Проектування об‘єктів готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Мета: вивчення основ проектування ОГРГ відповідно до їхньої соціально-культурної, утилітарної та естетичної функції.

Предмет: об’єкти закладів готельного та ресторанного господарства, комплексу підприємств готельно-ресторанного бізнесу, їх основні та допоміжні будівлі та приміщення.

Змістовні модулі: «Організаційні засади проектування готелів. Моделювання об`єктів готельно-ресторанного господарства у просторі», «Функціонально-планувальні вимоги до проектування окремих груп приміщень і служб. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення функціонування готелів.

Професійна етика та етикет у закладах готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів напрямів підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа»

Метою викладання дисципліни є:

 • формування у студентів навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства в процесі діяльності закладів готельно-ресторанного господарства;
 • набуття навичок спілкування за етичними нормами у колективі, при організації обслуговування, організації праці;
 • набуття навичок спілкування за етичними нормами при обслуговуванні споживачів у закладах готельно-ресторанного господарства, забезпечення належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного господарства;
 • набуття навичок розв'язання проблемних ситуацій в процесі обслуговування споживачів у закладах готельно-ресторанного господарства, організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.

Предметом курсу є сукупність норм, традицій та звичних форм спілкування, особливості сучасної моралі та моральності, їх зовнішнього виявлення у сфері готельно-ресторанного бізнесу.

Завдання курсу полягає у вивченні:

 • поняття професійної етики;
 • етики сфери бізнесу і послуг;
 • етики управління;
 • етики ділового спілкування;
 • етикету як соціального явища;
 • завдань професійного етикету;
 • формування професійних норм поведінки у колективі;
 • етикету організації і проведення повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства;
 • етикету організації і проведення обслуговування банкетів та прийомів, інших заходів дозвілля;
 • етичні принципи надання послуг в закладах готельного і ресторанного господарства;
 • формування іміджу підприємства.

Сервісологія

Викладається для студентів спеціальностей 7.14010101, 8.14010101  «Готельна і ресторанна справа», 8.14010102 «Курортна справа», та студентів напряму підготовки 6.051701, «Харчові технології та інженерія»

Мета: формування у студентів уявлення щодо людини, її потреб, а також шляхів задоволення цих потреб за допомогою сучасних технологій сфери обслуговування.

Предмет:  вивчення потреб людини, їх суті та можливості задоволення цих потреб.

Змістовні модулі: Людина як біосоціальний феномен.  Природа і суть потреб людини. Становлення теорії потреб у суспільно-історичному розвитку. Характеристика та класифікація потреб.  Сучасні наукові концепції потреб людини. Потреби людини і рекреаційні основи сервісу. Сервіс як сфера задоволення потреб людини. Туристичний сервіс і його форми. Ресторанний сервіс і його специфіка. Готельний сервіс і його особливості.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101, 6.140101і «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

Мета: формування системи знань щодо організаційних, нормативно-правових питань управління якістю, створення і впровадження систем управління якістю (СУЯ), принципів ефективного їх функціонування, методів контролю і оцінювання рівня якості, уміння та навичок застосування загальнотеоретичних засад для розв'язання конкретних завдань щодо контролю, забезпечення, підвищення і управління якістю продукції і послуг готельно-ресторанного господарства. Опанування системного підходу до аналізу діяльності закладів готельного і ресторанного господарства, розвиток навичок розв'язання проблем підвищення якості.

Предмет: характеристика системи управління якістю, принципи створення системи управління якістю, методи контролю якості, показники якості продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Змістовні модулі: курс дисципліни «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві» поділяється на два модулі.

МОДУЛЬ 1. « ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»:

Тема 1. Вступ. Якість як об’єкт управління.
Тема 2. Розвиток систем управління якістю
Тема 3. Загальна характеристика системи управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
Тема 4. Процеси систем управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві

МОДУЛЬ 2. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА І МЕТОДИЧНА БАЗА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЦЕСІВ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Тема 5. Основні методи визначення якості продукції та послуг (Показники якості. Статистичні та кваліметричні методи оцінки якості; технологічні методи оцінки якості)
Тема 6. Методика комплексної оцінки якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства
Тема 7. Вимоги до показників якості у готельно-ресторанному господарстві
Тема 8. Оцінка якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства