кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Спеціальності
Студентство і наука
Інформація для студентів
Дисципліни
Методичне забезпечення
Професійне стажування
Науково-дослідна робота
Фотогалерея

Дисципліни

          

Методологія і організація наукових досліджень

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітні програми «Курортна справа» «Готельно-ресторанна справа» ступеня «магістр»

Мета: набуття майбутніми спеціалістами глибоких знань із методології та організації наукових досліджень, формування наукового світогляду та здібностей наукової творчості.

Зміст навчальної дисципліни: Об’єкт, предмет та завдання дисципліни. Суть наукового пізнання. Функції знання. Практика - основа пізнання. Відносне й абсолютне наукове знання. Наукове дослідження як форма розвитку науки. Форми наукових досліджень. Наука античного світу. Наука стародавнього світу. Наука в епоху Середньовіччя та Відродження. Революційні процеси в науці, що відбулися у XVI-XIX ст. Наука у XX ст. Науковий напрям - наукознавство. Розділи наукознавства та їх характеристика. Основні завдання наукознавства. Пріоритетні напрями фінан­сування науки України. Основні заходи подальшого розвитку науково-дослідної діяльності. Методи теоретичних досліджень. Методологія досліджень емпіричного рівня. Опис, спостереження та експеримент. Методи оброблення й аналізу дослідних даних. Системність методів. Класифікація наукових досліджень за видами зв’язків із виробництвом, мірою важливості для народного господарства, цільовим призначенням, джерелами фінансування і термінами проведення досліджень. Суть і види науково-технічної інформації. Технічна, економічна та соціальна інформація. Поняття «науковий документ». Класифікація документів. Суб’єкти наукової діяльності. Поняття «науковий колектив». Формування і методи згуртованості наукового колективу.

Компетенції: спеціальні знання та вміння щодо організації науково-дослідної роботи, проведення та систематизації результатів наукових досліджень, теоретико-методологічних викладень та узагальнень наукової роботи, набуття знань для інформаційного забезпечення наукового процесу, особливостей організації наукових досліджень на рівні дипломного магістерського проекту. Знати  основні поняття, терміни, загальні аспекти науки; мати уявлення про прикладне значення дисципліни, навички використання  різноманітних теоретико-методологічних основ дослідження; вільно оперувати основними поняттями та термінами науково-дослідної діяльності у сфері готельно-ресторанного господарства, курортної справи.

Інноваційні технології у готельному господарстві

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітні програми «Курортна справа» «Готельно-ресторанна справа» ступеня «магістр»

Мета: формування базових знань із теорії організації, управління, прогнозування та оцінки ефективності інноваційної діяльності готельного підприємства

Зміст навчальної дисципліни. Інноваційні процеси та їх прогнозування в готельному господарстві. Забезпечення інноваційних планів і оцінка ефективності інноваційної діяльності в готельному господарстві.

Компетенції: самостійно із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій аналізувати, узагальнювати, систематизувати й критично оцінювати результати досліджень; бути здатними до професійної адаптації, навчання новим технологіям, відповідати за якість виконуваних робіт і наукову вірогідність результатів; генерувати нові ідеї, виявляти фундаментальні проблеми й формулювати завдання та визначати шляхи дослідження.

Світове готельне господарство

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ступеня «магістр»

Мета: забезпечення студентів базовими знаннями в сфері готельного господарства на основі світового досвіду, дати комплексні знання з історії, стану і тенденцій розвитку зарубіжної готельної індустрії

Зміст навчальної дисципліни. Основні складові світової готельної індустрії міжнародні стандарти обслуговування в готельному бізнесі основні складові світової готельної індустрії міжнародні стандарти обслуговування в готельному бізнесі

Компетенції: вміння порівнювати готелі категорій від однієї до п’яти зірок (згідно матеріально-технічних вимог до послуг), порівнювати організаційні структури готелів різної місткості, співставляти категорії номерів, які прийняті в європейській і світовій практиці.

Курортне обслуговування

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Готельно-ресторанна справа» ступеня «магістр»

Мета: отримання майбутніми фахівцями сфери готельно-ресторанної справи теоретичних знань та практичних навичок з використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів України та світу, організації оздоровчого туризму та санаторно-курортного лікування, організації надання послуг у курортних закладах за кордоном і в Україні.

Зміст навчальної дисципліни. Курорти – провідний сегмент індустрії туризму. Основи курортології. Курортні ресурси України. Механізм дії природних чинників на системи та органи людини. Курортна і медична кліматологія (біокліматологія людини) та кліматотерапія (аеро-геліо-таласотерапія). Організація санаторно-курортного лікування. Використання курортних умов для лікування та профілактики хвороб людини. Особливості харчування в санаторно-курортних закладах. Лікувальна фізкультура та масаж в комплексі санаторно-курортного лікування. Наукові основи застосування мінеральних вод та лікувальних грязей. Наукові передумови та перспективи розвитку оздоровчого  туризму.

Компетенції: здатність знаходити та аналізувати використання курортних ресурсів; вивчати можливості використання курортних факторів з метою туризму, рекреації, лікування та профілактики на курортах; надавати пропозиції з санаторно-курортного лікування; організовувати рекреацію, лікування та профілактику на курортах; адаптувати діючі курорти України до сучасних вимог.

Організація лікувально-профілактичного та дієтичного харчування

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітня програма «Курортна справа» ступеня «магістр»

Мета: вивчення основ організації лікувально-профілактичного та дієтичного харчування, характеристик головних нутрієнтів раціону харчування людини, методику застосування мінеральних вод України в комплексному лікуванні хворих, опанування теоретичних основ лікувального харчування та застосування різних дієт при найбільш поширених захворюваннях, методики дієтотерапії та характеристики дієт, опрацювання законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та наукових ресурсів.

Зміст навчальної дисципліни. Концепція оздоровчого харчування та її реалізація методами інноваційних технологій. Створення в Україні індустрії здорового харчування.  Роль вітаміноподібних речовин в оздоровчому харчуванні. Групи фітосполук за будовою. Мета, функції та значення вітаміноподібних речовин та фітосполук. Рівні споживання харчових та біологічно активних речовин. Директиви Європейської комісії з оцінки функціональності природніх харчових продуктів. Пріоритетні напрями у створенні в Україні індустрії здорового харчування. Вплив харчування на функціонування основних систем організму людини. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів. Основні принципи оптимального харчування. Використання оздоровчих продуктів в системі відновлення здоров’я. Фармаконутриціологія. Складання, розрахунок та аналіз раціонів харчування для різних груп населення. Рекомендований розподіл раціону за прийомами їжі. Особливості вибору страв для різних прийомів їжі. Характеристика основних факторів попередньої обробки продуктів харчування. Розробка одноденних меню. Методика застосування мінеральних вод України у комплексному лікуванні хворих при найбільш розповсюджених захворюваннях внутрішніх органів. Мінеральні води України, методики використання в оздоровчому та профілактичному харчуванні. Індустрія геродієтичного харчування в Україні та світі. Кулінарна підготовка продуктів і технологія страв геродієтичного харчування. Характеристика основних факторів складання меню для дитячого харчування. Лікувальне дієтичне харчування при окремих захворюваннях. Особливості приготування страв у лікувальному харчуванні.

Компетенції: теоретичні основи раціонального харчування; сучасні тенденції і перспективи розвитку індустрії здорового харчування; існуюча нормативна документація щодо організації харчування в закладах розміщення; зміст і особливості різних дієт при найбільш поширених захворюваннях; загальна схема методик дієтотерапії та застосування мінеральних вод; основи лікувального харчування із застосуванням продуктів нанотехнологій; вимоги до профілактичного харчування; сучасні напрямки функціональних харчових технологій та продуктів у готельно-ресторанному господарстві.

Професійна етика та етикет в закладах готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: отримання знань про професійні етичні норми та етикет у діяльності працівників готельно-ресторанного бізнесу, набуття теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства, а також формування у майбутніх спеціалістів уяви етичного мислення сфери бізнесу.

Зміст навчальної дисципліни. Поняття етики та етикету, психології у професійній діяльності.  Етичні  та психологічні основи професійного спілкування. Етика вербального та невербального спілкування.Етико-психологічні аспекти роботи в колективі. Етика обслуговування гостей у готелях. Етика і етикет поведінки в ресторані. Вимоги до працівників сфери обслуговування.  Організація та проведення ділових прийомів. Зовнішній вигляд  та імідж працівників ГРГ та гостей .Формування іміджу підприємства.

Компетенції: вміння застосовувати набуті знання під час роботи зі споживачами, дотримуватися норм і правил європейської етики та етикету у закладах готельно-ресторанного господарства та повсякденному житті, організувати обслуговування банкетів, прийомів, свят, іноземних туристів, знаходити оптимальні варіанти спілкування при обслуговуванні  споживачів у закладах готельно-ресторанного господарства різних типів  і класів.

Організація наукових досліджень і технічної творчості

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: формування базових знань і навичок із основ науковедення та організації наукових досліджень, формування наукового світогляду та здібностей до наукової творчості.

Зміст навчальної дисципліни. Наука як сфера людської діяльності.  Організаційні основи науково-дослідних робіт. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Методологічні засади наукового пізнання та творчості.  Організація та проведення наукових досліджень.  Елементи теорії планування експерименту та обробки результатів дослідження. Оформлення, впровадження та ефективність результатів наукових досліджень.

Компетенції: здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та перевірених фактів;  знання організаційних основ науково-дослідних робіт; розуміння методологічних засад наукового пізнання та творчості;  здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові області, використовуючи здобуті знання; здатність до організації та проведення наукових досліджень;  здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності.

Експертиза якості надання послуг закладами готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: формування системи  знань і навичок із проведення експертизи якості послуг на підприємствах ресторанного та готельного господарства та  впровадження системи якості на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Зміст навчальної дисципліни. Якість послуг як об’єкт експертизи. Організація проведення експертизи. Основи ідентифікації та фальсифікації. Основні методи оцінки та контролю якості готельно-ресторанних послуг. Оцінювання послуг готельного господарства.  Оцінювання послуг ресторанного господарства. Нормативно-правові аспекти забезпечення якості готельно-ресторанних послуг.

Компетенції: здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність; здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію; здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

Виставкова та сервісна діяльність

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: вивчення теоретичних основ організації виставкової діяльності, основних процедур щодо організації виставок і порядку участі в них, механізму організації проведення виставок, набуття практичних знань щодо організації роботи виставок та нових тенденцій у виставковій діяльності, застосування набутого досвіду в організації роботи виставок. Формування базових знань в області людських взаємовідносин, де формуються і удосконалюються специфічні технології щодо потреб людини та діяльність закладів з їх задоволення.

Зміст навчальної дисципліни. Виставки в системі маркетингових комунікацій. Історія виставково-ярмаркової діяльності.Основні поняття виставкової діяльності. Системний підхід до виставкової діяльності. Структура та основні елементи виставкової індустрії. Виставковий менеджмент. Кадрове забезпечення виставкової діяльності. Планування виставкової діяльності підприємства. Підготовка до участі у виставці.

Виставкове обладнання і виставковий дизайн. Особливості демонстрації послуг. Інструменти залучення відвідувачів і організація супутніх заходів. Післявиставковий маркетинг. Сервісна діяльність як форма задоволення потреб людини. Специфіка послуг як товару. Цінність послуги. Поведінка споживачів та процес прийняття ними рішення. Теорія організації  обслуговування. Контактна зона. Основні методи надання послуг і форми обслуговування.  Сервіс – компонент продажу товарів. Нові технології у сфері послуг.

Компетенції: уміння застосовувати набуті знання під час роботи з споживачами; планувати виставкову діяльність підприємства; організовувати підготовку до участі у виставці; застосовувати інструменти привертання уваги відвідувачів; формувати стендовий персонал і виставкові комунікації; організувати супутні заходи; вміння застосовувати професійну термінологію щодо сервісної діяльності; прогнозувати розвиток потреб людини та діяльність закладів щодо їх задоволення; застосувати придбані знання для формування послуг в сфері обслуговування.

Барна справа

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: набуття теоретичних і практичних знань щодо організації роботи бару та нових тенденцій в обслуговуванні споживачів, застосування набутого досвіду в організації роботи закладів ресторанного господарства, при підборі обладнання та інвентарю, впровадженні нових методів приготування напоїв і методів обслуговування споживачів.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і зміст курсу барна справа. Характеристика торгівельно-виробничої діяльності барів. Характеристика баз (однокомпонентних напоїв). Коктейлі. Коктейль-бар та його характеристики. Торгівельно-виробнича діяльність гриль-бару. Організація роботи винного бару. Пивний бар та його робота в ньому. Торгівельно-виробнича діяльність десертного бару.

Компентенції: організувати високий рівень обслуговування споживачів; вміння приготувати різні види напоїв; забезпечення ефективного використання техніки, матеріальних та трудових ресурсів; здатність організувати робочі місця для різних типів барів; вміння підібрати асортимент закусок та кулінарних виробів для спеціалізованих підприємств.

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Викладається для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: формування базових знань із теорії організації, управління, прогнозування та оцінки надання послуг у готельній сфері.

Зміст навчальної дисципліни. Еволюція розвитку управління якістю. Системи управління якістю. Науково-теоретична і  методична база оцінювання якості продукції, процесів та послуг готельно-ресторанного господарства. Якість як об’єкт управління. Розвиток систем управління якістю. Загальна характеристика систем управління якістю  (СУЯ) продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Процеси СУЯ продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві. Основні методи визначення якості продукції та послуг. Методика комплексної оцінки якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства. Вимоги до показників якості у готель-ресторанному господарстві. Оцінка якості продукції та послуг готельно-ресторанного господарства.

Компетенції: здатність застосовувати фахові та фундаментальні знання у професійній діяльності,  володіння навиками використання сучасного програмного забезпечення, ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах, володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання та переробки і використання технологічної інформації у професійній діяльності, здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства, здатність організувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність, здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства та відстежувати зміни в ньому, здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, здатність проектувати процес основних і додаткових послуг у підприємствах готельно-ресторанного господарства та рекреаційного господарства, здатність оцінювати та забезпечувати якість.

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Викладається для студентів напряму підготовки  6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Мета: вивчення основ проектування об’єктів  готельно-ресторанного господарства у відповідності з їхньою соціально-культурною, утилітарною та естетичною функціями.

Зміст навчальної дисципліни. Організаційні засади проектування готелів. Розміщення готелю на земельній ділянці. Об’ємно-планувальні рішення готелів. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень. Проектування житлових приміщень. Проектування закладів ресторанного господарства при готелі. Проектування приміщень побутового обслуговування і торгівлі, культурно-дозвіллєвого, фізкультурно-оздоровчого призначення. Проектування службових господарських та виробничих приміщень готелів. Санітарно-гігієнічні, екологічні вимоги та протипожежна безпека. Характеристика інженерних систем у готелі.

Компетенції: спеціальні знання та вміння щодо етапів розроблення техніко-економічного обґрунтування проекту і завдання на проектування закладу готельно-ресторанного господарства; вміти моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельно-ресторанного господарства та забезпечити їх апаратурне оформлення; розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій; проводити експертизи проектів.

Організація ресторанного господарства

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр»

Метою навчальної дисципліни є: формування у студентів системного мислення та комплексу знань у сфері організації виробництва кулінарної продукції, раціональної організації праці щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем в умовах ринкового господарювання, організації обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів, класів, потужності.

Зміст навчальної дисципліни. Основи організації роботи закладів ресторанного господарства. Організація постачання закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, тарного й транспортного господарства. Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. технологічного процесу обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування різних контингентів споживачів у закладах ресторанного господарства. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування певного контингенту споживачів у закладах ресторанного господарства. Спеціальні форми обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства. Раціональна організація праці у закладах ресторанного господарства.

Компетенції: набуття у студентів навичок виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; визначати завдання діяльності закладів ресторанного господарства з організації виробництва продукції та обслуговування, раціональної організації праці; здатність розробляти технологічний процес сервісного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства; забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг у закладах ресторанного господарства; здатність розв’язання проблемних ситуацій у процесі обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства; здатність організувати діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу; організувати раціональну схему постачання продовольчих товарів в умовах ринкової економіки; забезпечити ефективне використання техніки, матеріальних і трудових ресурсів; прогнозувати оптимальну кількість, склад мережі і розміщення закладів ресторанного господарства; організувати обслуговування банкетів, прийомів, свят, іноземних туристів; знаходити оптимальні варіанти організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

Організація готельного господарства

Викладається для студентів зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр»

Мета вивчення навчальної дисципліни «Організація готельного господарства» полягає не лише у засвоєнні студентами теоретичних основ організації функціонування підприємства готельного господарства на ринку, а й сприйнятті ними готельного господарства як невід’ємної частини сфери туризму України, яка набуває все більшого значення в еконо­мічному житті країни.

Вивчення дисципліни «Організація готельного господарства» спрямовано на формування у студентів сучасного типу ділового мислення, набуття професійної компетентності, діловитості, підприємливості, ініціативності та бачення перспективи у вирішенні практичних питань, які ґрунтуються на сучасному прогресивному досвіді у готельній галузі. Практичне застосування набутих теоретичних знань допоможе студентам оволодіти навичками організації підприємств готельного господарства, та відрегулювати його успішну діяльність на ринку готельних послуг.

Зміст навчальної дисципліни.  Історія розвитку світового готельного господарства. Історія розвитку готельного господарства України. Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. Характеристика основних типів засобів розміщення. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Класифікація підприємств готельного господарства України. Функціональна організація приміщень підприємств  готельного господарства. Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства. Архітектура та інтер’єр   підприємств готельного господарства. Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного господарства. Кольори в інтер’єрі. Технологія прибиральних робіт навколишньої території  і  вестибюльної групі приміщень. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень. Основні типи і класифікація підприємств ресторанного господарства, що обслуговують туристів. Основи організації виробничої і торговельної діяльності на підприємствах ресторанного господарства  при готелі. Організація обслуговування в номерах. Особливості організації праці на підприємствах готельного господарства. Робочий час працівників підприємства готельного господарства. Раціональна організація праці робітників підприємств готельного господарства. Методи вивчення робочого часу. Розрахунок чисельності працівників готельного господарства.

Компетенції: розподіляти підприємства готельного господарства на типи і категорії; організовувати приміщення нежитлової і житлової груп; володіти композиційними прийомами оформлення інтер’єру, озеленення приміщень, підходами щодо вмеблювання номерів; володіти технологією прибиральних робіт навколишньої території, вестибюльної групи приміщень, житлових приміщеннях підприємств готельного господарства; визначати тип і класифікувати засоби розміщення, що обслуговують туристів;вміння організувати виробничу і торговельну діяльність підприємств ресторанного господарства  при готелі; забезпечити організацію обслуговування споживачів готельних послуг в номерах; знати особливості організації праці на підприємствах готельного господарства; визначати робочий час працівників підприємства готельного господарства; забезпечити раціональну організацію праці робітників підприємств готельного господарства; володіти методами вивчення робочого часу; проводити розрахунок чисельності працівників готельного господарства.