кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

          

Шановні здобувачі вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справи! Запрошуємо Вас узяти участь у VII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції: http://puet.edu.ua/sites/default/files/il-sc-youth21.pdf

          

Здобувач вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа ступеня молодший бакалавр Карпенко Каріна Віталіївна взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика» з доповіддю «Перспективи розвитку туризму на Полтавщині», яка відбулася 27-29 жовтня 2021 р. у м. Львові на базі Львівського торговельно-економічного університету. За результатами конференції Каріна отримала сертифікат учасника та збірник матеріалів конференції.

          

Інформація про наукові гуртки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи працюють студентські наукові товариства, які сприяють залученню студентів до кафедральної науково-дослідної теми:

 • предметний гурток «HoReCa Planet»;
 • проблемний гурток  «Мозковий  штурм»;
 • проблемна група «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства»

Значно глибші наукові дослідження студентів старших курсів досить часто малозрозумілі молодшим студентам, тому на кафедрі засновано предметний гурток «HoReCa Planet».  Перед його учасниками ставляться нескладні завдання. Його члени мають змогу досліджувати проблемні питання обслуговування гостей, спілкування з гостями англійською мовою, розглядати проблеми комунікативності тощо.

Предметний гурток «HoReCa Planet» (керівництво науковою роботою студентів ведеться доцентом кафедри ГРКС Капліною А.С, та старшим викладачем Рибаковою С.С., ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

Проблемний гурток «Мозковий  штурм» ведеться під керівництвом доцента кафедри Столярчук Валентиною Миколаївною має певні відмінності від предметного. Суттєвою його перевагою є можливість більш глибокого розгляду обраної теми. У центрі наукових досліджень студентів-членів проблемного гуртка поставлена проблема «Якість продукції готельно-ресторанного господарства: проблеми та перспективи». Члени гуртка мають змогу обговорювати результати своїх досліджень на засіданнях, студентських наукових конференція На базі гуртка  організовуються зустрічі з практиками готельно-ресторанного господарства та з’ясування практичних проблем сфери. Участь у таких заходах не лише сприяє установленню тісних дружніх зв’язків, а й допомагає студентам учитися застосовувати вивчену теорію на практиці. Результати своїх досліджень студенти відображають у курсових роботах зі спеціальності.

Проблемна група «Енергозбереження у закладах готельно- ресторанного господарства»  (керівник – доц. Володько О.В)

Жорстка конкуренція на ринку готельних послуг, сучасний рівень і масштаби споживання матеріальних та енергетичних ресурсів, зростання рівня невизначеності, енергетичної імпортозалежності і ризиковості економіки нашої країни спонукають готельні підприємства розробляти нові стратегії своєї діяльності, пов’язані з питаннями енергозбереження та впровадження енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій.
 
Наукова робота проблемної групи «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства»скординована за напрямками:

 • Шляхи енергозбереження та перспективні розробки енегоефективних технологій у готелях;
 • Шляхи енергозбереження та енегоефективні технології у закладах ресторанного господарства;
 • Перспективи розвитку концепції «екологічного готелю», яка включає поєднання заходів, направлених на збільшення енергоефективності об’єктів готельного господарства, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище, збереження природного ландшафту тощо.
 • Визначення заходів щодо ресурсозбереження у засобах розміщення.
 • Розробка концептуальної моделі процесу формування іноваційного розвитку готельних підприємств на основі енергоефективних та ресурсоефективних технологій та практичних рекомендацій щодо впровадження цих технологій у  засоби розміщення Полтавського регіону.

Єдність навчального та наукового процесів завжди була і залишається головним принципом діяльності кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ПУЕТ. Тому, студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» під час карантину не тільки успішно дистанційно навчаються, але і продовжують активно займатися науково-дослідною роботою. Так, студенти наукової проблемної групи «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства» Білай А.В., Голуб М.С. та Яценко А.О. (керівник – к.т.н. Володько О.В.) прийняли участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Modern science: problems and innovations», яка проходила 3-5 травня 2020 року у Стокгольмі королівства Швеція, та отримали сертифікати.

Бажаємо нашим студентам та їх науковому керівнику подальшої плідної праці, наполегливості та нових наукових доробок!

          

9 червня 2021 року відбулася наукова інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа «Проблеми і перспективи розвитку індустрії гостинності». З вітальним словом звернулася до здобувачів завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, д. т. н., професор. Т.В. Капліна, ознайомила присутніх з програмою конференції та її регламентом. Загалом на конференції було заслухано і обговорено 93 виступи здобувачів вищої освіти, що є результатами їх науково-дослідницької роботи під керівництвом викладачів кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

          

30 березня 2021 року відбулася ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік. Студенти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Готельно-ресторанна справа» брали участь у роботі секції № 14 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна. Під час роботи секції було заслухано та обговорено 25 доповідей.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій у готельному господарстві.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • Ходіс Наталію Сергіївну (група ГРСб-43), тема доповіді: «Сучасні перспективи розвитку парк-готелів у Полтавському регіоні». Науковий керівник – Капліна Тетяна Вікторівна, д.т.н., професор;
 • Озерного Віктора Володимировича (ГРСб-45), тема доповіді: «Моделювання концептуального готелю категорії «*****» у графічному редакторі Sweet houme 3D». Науковий керівник – Володько Ольга Василівна, к.т.н., доцент;
 • Кравець Анну Олександрівну (ГРСб-11), тема доповіді: «Екологічно безпечні засоби для еко-клінінгу в готелях». Науковий керівник – Володько Ольга Василівна, к.т.н., доцент;
 • Ярмоленко Анну Олександрівну (ГРСб-34), тема доповіді: «Якість послуг – ключовий фактор успіху готельного бізнесу». Науковий керівник – Рогова Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент.

Вітаємо переможців та учасників конференції. Бажаємо успіхів у подальших наукових проектах. Дякуємо учасникам за активну участь у конференції та обговоренні наукових досліджень.

#пует #спеціальністьгрс #бакалавр #гркс #готелі #індустрія #наука #мрійпровелике

          

26 березня 2019 року відбулася XLII Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» брали участь в секції № 18 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій в готельному господарстві.

За результатами доповідей студенти отримали дипломи учасників:

Диплом І ступеня - студентка групи ГРС-13 Рябовол Анастасія Сергіївна. Тема доповіді: «Аналіз готелів України за категоріями», науковий керівник асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.О. Дудник

Диплом ІІ ступеня - студентка групи ГРС-33 Жувага Анастасія Олександрівна. Тема доповіді: «Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в регіоні», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Л.І. Кущ

Диплом ІІІ ступеня - студентка групи ГРС-22 Скрипник Маргарита Миколаївна. Тема доповіді: «Тенденції ресторанної індустрії на 2019 рік», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.С. Рибакова

          

17-18 квітня 2018 року в ПУЕТ проходила XLI Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» На секції 23 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В. Провідну роль у формуванні особистості науковця в системі вищої освіти є саме проведення конференцій, що  дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку сучасної науки та забезпечення ознайомлення студентів з інноваціями та актуальними проблемами в наукових дослідженнях. Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. Учасники конференції обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різноманітних проблем в готельно-ресторанному бізнесі, що спонукала всіх учасників до обговорення наукових питань.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • Мотрій Каміла Віталіївна  (ГРС-51м) на тему: «Роль готельних ланцюгів у розвитку готельного бізнесу країн світу». Керівник – д.т.н., професор Капліна Т.В.
 • Нікологорський Олександр Володимирович (ГРС-51м) на тему: «Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельних господарств» Керівник – к.т.н., доцент Рогова Н.В.
 • Грицак Олег Олександрович (ГРС-43і) на тему: «Розвиток концептуальних костелів в Україні». Керівник – асистент  Кирніс Н.І.

          

19-20 квітня 2016 року в ПУЕТ проходила ХХХIХ наукова студентська конференція. На секції 24 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри ГРКС, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В.

Тематика доповідей охоплювала широкий спектр проблем готельної і ресторанної галузі України та світу. Вона стосувалась концептуальних особливостей сучасних готелів, інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві, новітні підходи до організації простору та стандартів обслуговування, перспектив розвитку готельно-ресторанного господарства України.

Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Найкращими визнали доповіді:

 • Чирченко Валентин Якович  (ГРС-43і) на тему «Космічний туризм: фантазія чи наукова реальність Керівник – асистент Вакуленко Т.В.
 • Хіміч Еліна Сергіївна (ГРС-51м) на тему «Hotel technology innovations that will drive business in 2016 Керівник – старший викладач  Капліна А. С.
 • Морозова Діана Ігорівна (ГРС-31) на тему «Використання «вау-менеджменту»  на підприємствах готельного господарства». Керівник – старший викладач  Капліна А. С.

          

15 квітня 2016 року  в Одеській національній академії харчових технологій відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа», програма якого передбачала виконання завдання згідно з матеріалами базових дисциплін напряму «Готельно-ресторанна справа».

Активну участь в олімпіаді брали студентки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи  напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» Маруняк Владислава та Чаднова Вікторія (група ГРС-42), а також студентка спеціальності «Готельна і ресторанна справа» (група ГРС-51м),  Терещенко Валентина. За результатами проведення олімпіади студенти отримали сертифікати.

          

25-28 березня 2015 року на базі філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук.

Участь у конференції брала студентка Полтавського університету економіки і торгівлі» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» Штефан Аліна Володимирівна (гр. ГРС-42), науковий керівник – к. філос. н., доц. Усанов І. В.

За результатами галузевої конкурсної комісії вона була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

У рамках традиційного проведення Дня науки 15-16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходила 37 наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В Університеті працювало 35 секцій. Вперше, як самостійний підрозділ, брала участь у конференції кафедра готельно-ресторанної та курортної справи. Свої наукові доповіді на секції «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства України» представили студенти спеціальності «Готельна і ресторанна справа», загальна їх кількість - 32, з них 5 - стендових.

Тематика доповідей була різноманітна. Вона стосувалась питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу Полтавського регіону, Сумщини, Дніпропетровська, зеленого туризму Полтавщини, особливостям психофізичного навантаження на працівників сфери обслуговування.

В обговоренні доповідей активну участь брали присутні студенти 3,4,5 курсів: Палівода М., Медведь А., Ярміш О., Горбік А. та інші.

Найкращими доповідями за підсумками науково-дослідних робіт студентів визнали:

 • Суглобова Богдана (гр. ГРС-51м) на тему «Перспективи розвитку хостелів в окремих регіонах України». Керівник - д.т.н., професор Капліна Т.В.


Доповідач Суглобов Богдан

 • Сітковської Катерини (гр. ГРС-31) на тему «Сучасні підходи до автоматизації процесів управління на підприємствах готельного господарства». Керівник - Капліна А.С.


Доповідач Сітковська Катерина

 • Марченко Аліни (гр. ГРС-42) на тему «Розвиток зеленого туризму на Полтавщині». Керівник – Вакуленко Т.В.


Доповідач Марченко Аліна

 • Паліводи Марини (гр. ГРС-42) на тему «Стан туристичної галузі Полтавського регіону». Керівник - Столярчук В.М.

Підведено підсумки конференції і намічено шляхи подальшого удосконалення наукових досліджень кафедри ГРКС.

          

4–5 квітня 2013 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, був проведений II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»).

У олімпіаді брали участь Губіна Олена Іванівна гр.ГРС-51м (ОКР «магістр») та Бахмат Вікторія Сергіївна гр. ГРС-42 (ОКР «бакалавр»).


Робота над конкурсним завданням Губіної Олени.


Робота над конкурсним завданням Бахмат Вікторії.

Вітаємо Губіну Олену, яка за результатами конкурсних завдань посіла ІІ місце та нагороджена дипломом ІІ ступеня.

          

20-21 березня 2013 року студентки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» – Корольова Оксана Олегівна та Кононенко Олександра Сергіївна  приймали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу».

Корольова О.О. виступала з доповіддю на тему: «Перспективи розвитку молодіжних готелів у Полтавському регіоні», науковий керівник – д.т.н., проф. Капліна Тетяна Вікторівна.

Кононенко О.С. розкрила тему «Шляхи розвитку молекулярної кулінарії у підприємствах готельно-ресторанного господарства», науковий керівник – к.т.н., доц. Столярчук Валентина Миколаївна.

Доповіді Корольової Оксани та  Кононенко Олександри одержали схвальні відгуки на секційних засіданнях.

Вітаємо Корольову Оксану, яка нагороджена дипломом ІІІ ступеня.